Sunday, September 05, 2004

A Busy Spammer

Just a few URLs left by 60.25.119.199 in two shots on a wiki I frequent. They are "very hot website" according to the spammer. I thought they make a pretty good list of spam sites instead so here they are:
adult001.51.net
  ³ÉÈËÓÃÆ·
asp169.51.net
  ÒÒ¸Î
asp169net.51.net
  ÓÎÏ·ÏÂÔØ
bigscreen.51.net
  ´óÆÁÄ»
cancer007.51.net
  °©Ö¢
cisco00.51.net
  CISCO
cnnet21.51.net
  ÓÎÏ·
decorate.51.net
  ×°ÐÞ
drinkery.51.net
  ¾Æµê
e2008net.51.net
  ÍøÒ³ÖÆ×÷
email8888bada.51.net
  ÃŽû
fireworks.garrywa.com
  fireworks
freshflowers.51.net
  ÏÊ»¨
global.garrywa.com
  gemstone globe
guanghui1.51.net
  erp
guanghui4.51.net
  flash
guanghui5.51.net
  mp3ÏÂÔØ
guanghui6.51.net
  ÍøÕ¾½¨Éè
guanghui7.51.net
  °®×̲¡
guanghui8.51.net
  °ì¹«×Ô¶¯»¯
guanghui9.51.net
  ³ö¹ú
guanghui11.51.net
  ¶ÌÐÅ
guanghui12.51.net
  ¶Ô½²»ú
guanghui13.51.net
  ¸ÉÔïÉ豸
guanghui14.51.net
  »á¼ÆʦÊÂÎñËù
guanghui15.51.net
  »õ¼Ü
guanghui16.51.net
  ÒÇÆ÷
guanghui71.51.net
  ÁÄÌì
guanhui21.51.net
  ½»ÓÑ
guanhui585.51.net
  ÃÀÅ®
haishun11.51.net
  ÐéÄâÖ÷»ú
jessica00.51.net
  ÌÇÄò²¡
juyolo.51.net
  ÊýÂëÏà»ú
manager007.51.net
  ¹ÜÀí×Éѯ
migration.51.net
  ÒÆÃñ
mobiletele.51.net
  ÊÖ»ú
mp3first.51.net
  mp3
myapply.51.net
  ÕÐƸ
notebook1.51.net
  ±Ê¼Ç±¾
notebook2.51.net
  ±Ê¼Ç±¾µçÄÔ
ohmyvod.51.net
  VOD
ourauto.51.net
  Æû³µ
present.51.net
  ÀñÆ·
shipintj.51.net
  ÊÓƵ
studyabroad.51.net
  Áôѧ
ticai.51.net
  ÌåÓý²ÊƱ
tjunderwear.51.net
  ÄÚÒÂ
tomcat00.51.net
  ÐÔ²¡
tour123.51.net
  ÂÃÓÎ
train123.51.net
  Åàѵ
translateone.51.net
  ·­Òë
videomarket.51.net
  MBA
ww.55118888.com
  ÖÆÀäÉ豸
www.1030000.com
  ΢ÐÍ´òÓ¡»ú
www.1060000.com
  ÒûË®»ú
www.1080000.com
  ÎÛË®´¦Àí
www.1110000.com
  ÊÕÒô»ú
www.11338888.com
  ¿ÕÆø¾»»¯
www.11558888.com
  ÆðÖØ»ú
www.11668888.com
  ·¢µç»ú×é
www.11778888.com
  ÊÓƵµç»°
www.1180000.com
  Ó¡Ë¢»ú
www.11888888.com
  ÊÓƵ¼à¿Ø
www.11998888.com
  µçÊÓ»áÒé
www.13188888888.com
  Çå½àÉ豸
www.1380000.com
  ±ùÏä
www.1470000.com
  ÅçÎí¸ÉÔï»ú
www.1580000.com
  ²Ê¸Ö°å
www.1680000.com
  ²ÆÎñÈí¼þ
www.168Education.com
  Ô¶³Ì½ÌÓý
www.168marketing.com
  Êг¡ÓªÏú
www.168wire.com
  µçÏßµçÀÂ
www.168wire.com
  µçÏßµçÀÂ
www.1780000.com
  ÒôÏì
www.1980000.com
  ²Ö´¢
www.2008travel.com
  ÂÃÓÎ
www.22118888.com
  ·À¸¯
www.2220000.com
  ÊÖ±í
www.22338888.com
  ±ÚÇò
www.22558888.com
  ½ºÕ³´ø
www.22668888.com
  ÊÛ·¹»ú
www.22778888.com
  ÈȽ»»»Æ÷
www.22888888.com
  ²ñÓÍ·¢µç»ú×é
www.22998888.com
  ·À¾²µç
www.2580000.com
  ÅçÎí¸ÉÔï
www.26788.com
  ƽÃæÉè¼Æ
www.3110000.com
  ľÖÆÆ·
www.3160000.com
  ÊýÂë²úÆ·
www.3180000.com
  ´²ÉÏÓÃÆ·
www.3220000.com
  Ò£¿ØÆ÷
www.3260000.com
  ÃæÁÏ
www.331111.com
  ÉãÏñÍ·
www.33118888.com
  º¸½Ó
www.3330000.com
  »¯¹¤Ô­ÁÏ
www.3332226.com
  ¶þÊֱʼDZ¾
www.3332228.com
  ·¢¶¯»ú
www.3332228.com
  ·¢¶¯»ú
www.3333000.com
  Сβº®Ñò
www.3333111.com
  ²æ³µ
www.3333222.com
  ²å¼þ
www.3333555.com
  ³¬Éù
www.33335556.com
  ýÌå
www.3333666.com
  Ó¾×°
www.3333999.com
  Ïä°ü
www.3335555.com
  »¯Ñ§ÊÔ¼Á
www.3335558.com
  ÊÖÌ×
www.3336668.com
  Ãâ·ÑÏÂÔصçÓ°
www.33558888.com
  »áÕ¹
www.33668888.com
  ÈÈÃôµç×è
www.33778888.com
  µçÈÝ
www.3380000.com
  °ü×°²ÄÁÏ
www.33888888.com
  µÆ¹â
www.33998888.com
  µØ̺
www.3450000.com
  ÍÚ¾ò»ú
www.3550000.com
  ÂÖÌ¥
www.3560000.com
  ÉãÓ°Æ÷²Ä
www.3580000.com
  À­Á´
www.3660000.com
  »úÏä
www.36788.com
  Ö鱦
www.3690000.com
  Õæ¿Õ±Ã
www.3880000.com
  Ϳװ
www.4560000.com
  Íà×Ó
www.5110000.com
  Ë®±í
www.5160000.com
  ×ÔÎü±Ã
www.5180000.com
  Ó²ÅÌ
www.5220000.com
  ¹ÜÀíÅàѵ
www.5260000.com
  ȼÆøÉ豸
www.5280000.com
  ÈÝÆ÷
www.5330000.com
  ÃÅ´°
www.5360000.com
  Èí¹Ü
www.5380000.com
  ľҵ
www.551111.com
  ½¨ÖþÉè¼Æ
www.55338888.com
  Í­¹Ü
www.5550000.com
  ¶àµçÄÔÇл»Æ÷
www.5555000.com
  ÔªÆ÷¼þ
www.5555111.com
  СÌáÇÙ
www.5555222.com
  ³åѹ
www.5555333.com
  ³ýʪ»ú
www.5555666.com
  ÓÍÆá
www.5555888.com
  ´ÅÐÔ²ÄÁÏ
www.5555999.com
  ´ÌÐå
www.5556661.com
  Ë®Äà
www.5556663.com
  ËÜÁÏÖÆÆ·
www.5556668.com
  »ú´²
www.5556669.com
  Ãâ·ÑÒôÀÖÏÂÔØ
www.5558881.com
  ËæÉíÌý
www.5558882.com
  ·ÀË®²ÄÁÏ
www.5558883.com
  ·ÄÖ¯»úе
www.5558886.com
  ÄÍ»ð²ÄÁÏ
www.5558889.com
  ·Î½áºË
www.55668888.com
  ×ÔÐгµ
www.55778888.com
  Î޷IJ¼
www.55888888.com
  Ë¿³ñ
www.55998888.com
  ·ÀÀ×
www.5660000.com
  ÆÆËé»ú
www.5680000.com
  ÂÌɫʳƷ
www.5880000.com
  ×Ô¶¯ÃÅ
www.6110000.com
  Ĥ½á¹¹
www.6160000.com
  ¾Û±ûÏ©
www.6220000.com
  ʯī
www.6260000.com
  ¾ÛÒÒÏ©
www.6280000.com
  ÖÆÒ©»úе
www.6330000.com
  ÌõÐÎÂë
www.6360000.com
  Æû³µ¿Õµ÷
www.6380000.com
  Ë®±Ã
www.6390000.com
  Æû³µÒôÏì
www.6550000.com
  ÕÊÅñ
www.6560000.com
  Ë®²ú
www.6580000.com
  Æ÷²Ä
www.6610000.com
  ÐØÕÖ
www.661111.com
  ËÜÁÏ»úе
www.661111.com
  ËÜÁÏ»úе
www.66118888.com
  µñ¿Ì»ú
www.662222.com
  Îľß
www.66228888.com
  ¿ÉÊӵ绰
www.6630000.com
  ÐÝÏзþÊÎ
www.663333.com
  ÍûÔ¶¾µ
www.66338888.com
  ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí
www.6650000.com
  Ë¿Íø
www.665555.com
  ÍøÂçµç»°
www.66558888.com
  µç¶¯»ú
www.6660000.com
  ²èÒ¶
www.6666000.com
  Ô˶¯Ð¬
www.6666111.com
  ÐͲÄ
www.6666333.com
  ´ò»ð»ú
www.6666555.com
  ´òÕÛ»úƱ
www.6667773.com
  ÍøÂçµç»°
www.6667775.com
  ¼àÀí
www.6667776.com
  ¼õËÙ»ú
www.6667777.com
  ¸Ö°åÍø
www.6667778.com
  ¸Ö¹Ü
www.6667779.com
  ÍøÂçÉ豸
www.6668883.com
  ·ÎÑ×
www.6668886.com
  ·ç»ú
www.6668889.com
  ¼Ò¾Ó×°ÊÎ
www.6680000.com
  ÐéÄâÒÇÆ÷
www.66888888.com
  ÎÄÐØ
www.6690000.com
  ÕÕÏà»ú
www.66998888.com
  ²ñÓÍ»ú
www.66battery.com
  µç³Ø
www.66cable.com
  µçÀÂ
www.66cellphone.com
  ÊÖ»ú
www.66ceramic.com
  ´Éש
www.66ceramic.com
  ´Éש
www.66floor.com
  µØ°å
www.66floor.com
  µØ°å
www.66interior.com
  ÊÒÄÚÉè¼Æ
www.66logistics.com
  ÎïÁ÷
www.66machine.com
  °ü×°»úе
www.66packing.com
  °ü×°Éè¼Æ
www.66sculpture.com
  µñËÜ
www.66supply.com
  µçÔ´
www.66supply.com
  µçÔ´
www.66tools.com
  µç¶¯¹¤¾ß
www.6770000.com
  Å®×°
www.6780000.com
  ʳÓþú
www.6880000.com
  Ö¸ÎÆ
www.77118888.com
  ÔìÖ½
www.77338888.com
  Óлú²£Á§
www.77558888.com
  ȾÁÏ
www.77668888.com
  Á¬½ÓÆ÷
www.7773336.com
  Æ¡¾Æ
www.7775556.com
  ÍÑ·¢
www.7775558.com
  ¸Ö°å
www.7775559.com
  Æû³µÃÀÈÝ
www.7777000.com
  µÆÅÝ
www.7777111.com
  µç×Ó²úÆ·
www.7777333.com
  µç×Ó¼¼Êõ
www.7777555.com
  µæ²Ö°å
www.7777666.com
  µõ¹³
www.7777999.com
  µõÍø
www.77888888.com
  ¿ÕÆøѹËõ»ú
www.77998888.com
  ¹Ü¼þ
www.7890000.com
  °×¾Æ
www.8188888.com
  ·À¾²µçµØ°å
www.81888888.com
  Ê÷Ö¬
www.8288888.com
  ½ðÊô
www.82888888.com
  µñ¿Ì
www.8388888.com
  ³÷¹ñ
www.83888888.com
  ³ø¾ß
www.84888888.com
  ·ÖÎöÒÇÆ÷
www.85888888.com
  ÎÞÏßÍø
www.8660000.com
  °ëµ¼Ìå
www.86888888.com
  µû·§
www.87888888.com
  ¿Õµ÷Åä¼þ
www.88118888.com
  µçÄÔάÐÞ
www.88188888.com
  º¸Îý
www.88228888.com
  µç»°»ú
www.88288888.com
  Ä£°å
www.88338888.com
  Ƥ¸ï
www.88388888.com
  Ïû·À
www.885555.com
  Îå½ð¹¤¾ß
www.88558888.com
  ÊÎÆ·
www.88588888.com
  ±ê×¼¼þ
www.88668888.com
  ĦÍгµÅä¼þ
www.88688888.com
  ÏßÇиî
www.88778888.com
  ÆÏÌѾÆ
www.88788888.com
  ʾ²¨Æ÷
www.8880000.com
  Ò½ÁÆÉ豸
www.88810000.com
  µ¥Æ¬»ú
www.8881111.com
  ÏÔʾÆ÷
www.88818888.com
  Æø¶¯Ôª¼þ
www.88820000.com
  ¸ÖÇÙ
www.8882222.com
  ÖÐÑë¿Õµ÷
www.88828888.com
  ÒûÁÏ»úе
www.88830000.com
  ²£Á§ÖÆÆ·
www.8883333.com
  񂱒
www.8883335.com
  Ï´Ò»ú
www.8883336.com
  ÏÔ¿¨
www.8883338.com
  ÏÔʾÆ÷
www.8883339.com
  Ïð½º
www.88838888.com
  ¾ÛÃÑ
www.88850000.com
  ×°äêÉè¼Æ
www.8885553.com
  µ¶¾ß
www.8885556.com
  µçÊÓ»ú
www.8885558.com
  ¹ø¯
www.88858888.com
  ҺѹԪ¼þ
www.8886663.com
  ¶þÊÖ³µ
www.8886665.com
  »¬°å
www.8886666.com
  ÏãË®
www.8886668.com
  ÑÛ¾µ
www.8886669.com
  °ì¹«ÓÃÆ·
www.88868888.com
  ÂÁºÏ½ð
www.88870000.com
  ͶӰ»úάÐÞ
www.8887777.com
  Ïà»ú
www.88878888.com
  ³ý³¾Æ÷
www.8888000.com
  ºÏ³ÉÏËάµõ×°´ø
www.8888111.com
  ºæ¸É»ú
www.88881888.com
  ³¬Éù²¨ÇåÏ´»ú
www.8888222.com
  ½º´ø
www.88882888.com
  º¸½ÓÉ豸
www.88883888.com
  ±£»¤Ä¤
www.8888555.com
  ½áºË
www.88885888.com
  µç×Ó°×°å
www.8888666.com
  ¿§·È
www.88886888.com
  Һѹ»úе
www.88887888.com
  ÖÆÑõ»ú
www.8888818.com
  µç¶Æ
www.8888858.com
  ¼¯³Éµç·
www.8888878.com
  ¼Ò¾ß
www.88888828.com
  Æû³µÁ㲿¼þ
www.88888838.com
  ÕëÖ¯
www.8888885.com
  °ü×°»ú
www.88888858.com
  ÒôÏä
www.8888886.com
  ·ÀµÁÃÅ
www.88888868.com
  Ò±½ð
www.88888878.com
  Êý×Ö¼à¿Ø
www.88888898.com
  Êý¿Ø»ú´²
www.8888898.com
  ²úÆ·Éè¼Æ
www.88889888.com
  ³ø·¿É豸
www.8888999.com
  ¿Õѹ»ú
www.88890000.com
  »ìÄýÍÁ
www.88898888.com
  Ö鱦Ê×ÊÎ
www.888steel.com
  ¸ÖÌú
www.88988888.com
  ¹«Ë¾×¢²á
www.88998888.com
  Ðîµç³Ø
www.88feedstuff.com
  ËÇÁÏ
www.88fiber.com
  ²£Á§¸Ö
www.88telephone.com
  µç»°
www.8988888.com
  ËÜÁÏÄ£¾ß
www.89888888.com
  ºìľ
www.99118888.com
  Îå½ð»úе
www.99338888.com
  µÍѹµçÆ÷
www.99558888.com
  °ü×°É豸
www.99668888.com
  ¹ýÂËÆ÷
www.99778888.com
  ÏðËÜ
www.99888888.com
  Һѹ»ú
www.9993333.com
  ÒÇÆ÷
www.9993335.com
  ±£Î²ÄÁÏ
www.9993336.com
  ¼ÌµçÆ÷
www.9993338.com
  ±äƵÆ÷
www.9993339.com
  °ü×°»úе
www.9995555.com
  °ì¹«¼Ò¾ß
www.9995556.com
  ¸´Ó¡»ú
www.9995558.com
  »õÔË
www.9995559.com
  ¸ß¶û·ò
www.9999000.com
  ÀäÈ´Ëþ
www.9999111.com
  ÈÈË®Æ÷
www.9999333.com
  ÈéÆ·»úе
www.9999555.com
  ÈÕÓÃÆ·
www.9999666.com
  ʯ²Ä
www.9999888.com
  ʳƷ»úе
www.ac8888.com
  ¿Õµ÷
www.appliances66.com
  µçÆ÷
www.b-liver.com
  ÒÒ¸Î
www.b-mailbox.com
  ÆóÒµÓÊÏä
www.barcode555.com
  ÌõÂë
www.bc-printer.com
  ÌõÂë´òÓ¡»ú
www.bdi-bone.com
  ¹É¹ÇÍ·»µËÀ
www.beauty333.com
  ÃÀÅ®
www.beer-china.com
  Æ¡¾Æ
www.beer-china.com
  Æ¡¾Æ
www.booking-room.com
  ¶©·¿
www.camera-cn.com
  ÊýÂëÏà»ú
www.cast-shadow.com
  ͶӰĻ
www.ceramic168.com
  ÌÕ´É
www.chem888.com
  »¯¹¤
www.china-af.com
  Æû³µÅä¼þ
www.china-am.com
  Æû³µ
www.china-cp.com
  ÊÖ»ú
www.china-digital-camera.com
  ÊýÂëÉãÏñ»ú
www.china-dope.com
  Í¿ÁÏ
www.china-dope.com
  Í¿ÁÏ
www.china-sports-kit.com
  ÌåÓýÓÃÆ·
www.china-transformer.com
  ±äѹÆ÷
www.china-transformer.com
  ±äѹÆ÷
www.china-vcr.com
  ÉãÏñ»ú
www.china-wood-floor.com
  ľµØ°å
www.china-wp.com
  Ë®´¦Àí
www.chinaad-design.com
  ¹ã¸æÉè¼Æ
www.chinaaxletree.com
  Öá³Ð
www.chinalatex.com
  Ïð½º
www.cn-clothing.com
  ·þ×°
www.cn-computer.com
  ¼ÆËã»ú
www.cn-dynamotor.com
  ·¢µç»ú
www.cn-exhibition.com
  Õ¹ÀÀ
www.cn-fashion.com
  ʱװ
www.cn-present.com
  ÀñÆ·
www.cn-press.com
  Ó¡Ë¢
www.cn-Satellite-tv.com
  ÎÀÐǵçÊÓ
www.cn-vcr.com
  Èó»¬ÓÍ
www.coma-cn.com
  ½¨Öþ²ÄÁÏ
www.commovie-china.com
  µçÓ°
www.computer666.com
  ¶þÊÖµçÄÔ
www.computer888.com
  µçÄÔ
www.conjhost.com
  ÐéÄâÖ÷»ú
www.copy168.com
  ¸´Ó¡»ú
www.cor-admin.com
  ÆóÒµ¹ÜÀí
www.cosmetics2008.com
  »¯×±Æ·
www.cosmetics666.com
  »¯×±Æ·
www.craftwork2008.com
  ¹¤ÒÕÆ·
www.diabetes-cn.com
  ÌÇÄò²¡
www.dn-register.com
  ÓòÃû×¢²á
www.door168.com
  ·ÀµÁÃÅ
www.dress-cn.com
  ·þÊÎ
www.earphone168.com
  ¶ú»ú
www.ex-machine.com
  ½»»»»ú
www.feilun.com.cn
  ÀëÐÄ»ú
www.fm360.net
  ÍøÖ·´óÈ«
www.fm360.net
  ÍøÖ·´óÈ«
www.food-cn.com
  ʳƷ
www.freemovie-cn.com
  Ãâ·ÑµçÓ°
www.funasia.cn
  ×°ÐÞ
www.funasia.cn
  ÍŹº
www.furniture135.com
  ¼Ò¾ß
www.glass8888.com
  ²£Á§
www.haishun.net
  ¼à¿Ø
www.haishun.net
  ÃŽû
www.hardware123.com
  Îå½ð
www.hardware888.com
  Îå½ð
www.hdfix.com.cn
  Êý¾Ý»Ö¸´
www.hold-screen.com
  ´¥ÃþÆÁ
www.house222.com
  ¶þÊÖ·¿
www.human-cn.com
  ÈËÁ¦×ÊÔ´
www.interphone555.com
  ¶Ô½²»ú
www.Invite-cn.com
  ÕÐƸ
www.jewelry666.com
  Ö鱦
www.jiadian666.com
  ¼Òµç
www.jieju-china.com
  ½à¾ß
www.joinin-cn.com
  ¼ÓÃË
www.ki-disease.com
  Éö²¡
www.lcd-cn.com
  Òº¾§
www.leather168.com
  Ƥ¸ï
www.ma-cabinet.com
  »ú¹ñ
www.machine168.com
  »úе
www.machine88.com
  ¹¤³Ì»úе
www.management666.com
  ¹ÜÀí×Éѯ
www.marriage666.com
  »é½é
www.microscope-cn.com
  ÏÔ΢¾µ
www.molding-tool.com
  Ä£¾ß
www.moto-cn.com
  ĦÍгµ
www.motor2008.com
  µç»ú
www.movie-online123.com
  ÔÚÏßµçÓ°
www.musical88.com
  ÀÖÆ÷
www.notebook555.com
  ±Ê¼Ç±¾
www.packing-machine.com
  °ü×°»úе
www.plastic168.com
  ËÜÁÏ
www.pre-machine.com
  ÎÈѹÆ÷
www.printer-cn.com
  ´òÓ¡»ú
www.relay888.com
  ¼ÌµçÆ÷
www.room-ordering.com
  ¶©·¿
www.screen-cn.com
  ÏÔʾÆÁ
www.screencn.com
  ÏÔʾÆÁ
www.sec66.com
  ¿Õѹ»ú
www.sec66.com
  ѹËõ»ú
www.sensor168.com
  ´«¸ÐÆ÷
www.shopping-cn.com
  ÍøÉϹºÎï
www.ss-cn.com
  ²»Ðâ¸Ö
www.stationery555.com
  Îľß
www.steel168.com
  ¸Ö²Ä
www.stock-cn.com
  ¹ÉƱ
www.stst-cn.com
  ¸Ö½á¹¹
www.sunup.com.cn
  ÔìÁ£»ú
www.switch168.com
  ¿ª¹Ø
www.switch88.com
  ½»»»»ú
www.t-agency.com
  ÂÃÐÐÉç
www.tb-china.com
  ¶©Æ±
www.textile88.com
  ·ÄÖ¯
www.ticket88.com
  »úƱ
www.tire-cn.com
  ÂÖÌ¥
www.tjwatch.com
  ÊÖ±í
www.toy-china.com
  Íæ¾ß
www.tumor-cn.com
  Ö×Áö
www.upoisoning.com
  Äò¶¾Ö¢
www.ups123.com
  UPS
www.webpage-cn.com
  ÍøÒ³Éè¼Æ
www.website-expansion.com
  ÍøÕ¾Íƹã
www.websitespace-cn.com
  ÍøÕ¾¿Õ¼ä
www.wine-booking.com
  ¾ÆµêÔ¤¶¨
www.wine-shop001.com
  ¾Æµê
zufang001.51.net
  ×â·¿

Comments: Post a Comment

<< Home